تولید کننده انواع سوسیس، کالباس و برگر

مارتادلا خانواده
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم