تولید کننده انواع سوسیس، کالباس و برگر

مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
ترکیبات: گوشت قرمز 40 % - روغن مایع 17/5 % – آرد گندم 10/5 % – سویا 2/5 % – نمک 1% - ادویه پوری 1 % - لاکتات سدیم (نگهدارنده) 2...
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
چربی کل: 33%
اسیدهای چرب اشباع: 43%
اسیدهای ترانس: -
پروتئین: -
کربوهیدرات: 3%
قند: -
سدیم(mg): 29%
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
چربی کل: 33%
اسیدهای چرب اشباع: 43%
اسیدهای ترانس: -
پروتئین: -
کربوهیدرات: 3%
قند: -
سدیم(mg): 29%